Muso jurumukεla

Ne lamεnba ne bε barika da Ala ye sabu a sɔnna i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « jurumukεla ye. » Muso dɔ bε injil la min bε wele ko muso jurumukεla. Yala i b’a fε ka o muso ka misali dɔn wa ?