Miiriliw

Ala ka baara jumεn mεnna i ko bi ka kuma ka baarada ani nin baara daminε tuma na, bi ka kuma ka baarakεlaw tun bε baara kε ni jijali min ye hali bi u bε baara kε ni o jijali kelen ye ?