Sonw

Ni i bɛ na ka Ala bato taga egilizi ra kirisita ye min kun ye ani lanabagaw ye a farisogo ye. Ka na taga egilizi min bɛ mɔgɔw nanbara ka o hakiri dibi. Ala daari ko a ka Nin Saninman hakiritigiya di i ma waasa egilizi min sinsin bɛ a kan sɛbɛ ra a ka o yira i ra.