Hami

Ni an bɛ hami o b’a yira Ala ra ko i tɛ i jigi la a ra kosɛbɛ. Mɔgɔ min b’a jigi la Ala ra a bɛ hɛra kɛ o tigi ye. Kɔnɔw flɛ o tɛ sɛnɛ kɛ nka Ala bɛ janto o ra. I jigi la Ala kan a tɛna i to yi ni a ma i ta mago fɛnw di i ma, can na a bɛna i dɛmɛ.