Sigiya

Ni i bɛ sigiya i ka kan ka na ni o sigiya ye Matigi ɲa kɔrɔ. Ka na a ɲa kɔrɔ ka daari ko a ka i dɛmɛ ; a daari ko a ka Nin Saninman hakiritigiya di i ma waasa i k’a lɔn i bɛ lanaya kɛ min na ani ka sinsin a kan.