Wagati

Can na, min ye Ala ta wagati ko ye a ka di ne ye ka miri o ra bari a bɛ wagati ra tuma bɛɛ. Ala tɛ to kɔ fɛ tuma si. Tuma dɔw ra, a bɛ kɔn ka dugawu kɛ an ye ko dɔw labɛnni na an ta ɲanamaya ra. Ala ta wagati ye wagati ɲuman le ye. An k'a makɔnɔ tuma bɛɛ.