Yesu nɔɔrɔ yirara karamɔgɔdenw na

Matigi ani an Kisibaga Yesu Kirisita ye Ala ɲanaman ye ani a nɔɔrɔ yirara o ɲana. A ma kɛ adamaden dɔrɔn ye min woro ra npogotigi Mariyamu fɛ, nka a ye Ala ɲanaman fana ye. A bɛ Ala ta Alaya sabaw ra, Fa, Dencɛ ani Nin Saninman ! Ala ɲanaman kelenpe. Fa ye a ci dugukolo kan ka tɔɔrɔ ani ka sa an nɔ na. O la an ka lɔn ko Yesu Kirisita a ta cogo flaw ra ( adamaden cogo ka woro npogotigi Mariyamu fɛ, Alamaya cogo (Ala ta Alaya sabaw kelen lo) an Matigi ni an Kisibaga yɛrɛ yɛrɛ lo.