Zake

Zake ye Yesu Kirisita kunbɛn wagati min na fɛn dɔ tun b’a ra ka kɛ Zake ra. A bɛ se ka kɛ ko a ta ɲɛnamanya cogo tun manɲi. A k’a ye ko a kɛra doni ye a fɛ, a tun bɛ a yɛrɛ jalaki ka ye ko a ye tɔ tɔɲɔ. A ka faamu ko a ko tun man di tɔw ye. A flɛ Yesu labɛnin lo k’a kanu ka sɔn a ma ka kɛ a teri ye sabu a sɔnna Yesu Kirisita ma k'a kɛ a Kisibaga ni a Matigi ye.