Bɛtilɛhɛmu

Yesu woro ra Bɛtilɛhɛmu. Kiraya minw bɛ fɔra Yesu Kirisita ko ra o bɛɛ dafara fo kiraya minw tora a ta nali ko ra. Kana miiri ko Yesu Kirisita nali dugukolo kan o kɛra ten kun fɛ ko ye, o bɛɛ tun labɛnna Ala fɛ waasa adamaden ka kisi ni a lara a ra tigi tigi.