Na

i karan bɛ wele bla an ma ka na so kɔnɔ, lanabagaw ta jɛkuru. Na so kɔnɔ kretiɛnya ra. Na ka Ala ta waajuriw ni a ta karanw lamɛn. I na so kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Spurgeon ta taga fan ye, Matigi Yesu Kirisita flɛ. A flɛ i ko Ala ɲanaman, Ala min ye a ta ɲanamanya di gbengben yiri kan; Ala min kununna ka bɔ saya ra ani a yɛlɛnna ka taga sankolo ra, Ala min bɛ sekɔ ka na.