Fête

Bi Ta Kuma lamɛnbaga Fa Ala ka hɛra kɛ i ye Matigi Yesu Kirisita tɔgɔ ra. Can kuma minw bɛ biblu kɔnɔ a ka di ne ye tuma bɛɛ ka i sɔrɔ ani ka o kumaw lase i ma. An ta Bi Ta Kuma ye mun le ye? Ɲanagbɛ i turo malɔ ka lamɛnni kɛ.