Pou kapab reponn renmen Bondye a, e pou sdter{ ou gen lavi etendl la, ou dwe pale ak Bondye ak tout kd ou.