येशूको सुनुवाई नाटक

सुसमाचार लुकाको पुस्तकमा लेखिएको येशू ख्रीष्टको कथा सुन्नुहोस् /