دوستان و شاگردان عیسی

خلاصه

در این درس می بینیم که روابط عیسی با دوستانش هنگام زندگی در این دنیا درباره او چه می گویند.

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است