යේසුස් ශ්‍ර‍වණ නාට්‍යය

ලූක් තුමාගේ සුභ ආරංචියෙහි සඳහන් පරිදි යේසුස්වහන්සේ පිළිබඳ කතා පුවත