Xem
Chiến Lược của Sa tan

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là để hiểu biết các chiến lược mà kẻ thù đang sử dụng chống lại dân sự của Đức Chúa Trời và hiểu những hạn chế của kẻ thù.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu