Xem
Nguồn Gốc của Sa tan

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là để giúp các tín nhân Đấng Christ hiểu được tội ác đến từ đâu và nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu