Xem
Đinh Luật Thứ Ba và Định Luật Thứ Tư

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là tra xét phương cách làm thế nào để chia sẻ đức tin của bạn với ai đó bằng cách sử dụng tài liệu Bốn Định Luật Thuộc Linh và cách truyền đạt các Định luật Thứ Ba và Thứ Tư.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu