Xem
Đinh Luật Thứ Nhất và Định Luật Thứ Hai

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là tra xét làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện phúc âm với ai đó bằng cách sử dụng tài liệu Bốn Định Luật Thuộc Linh và làm thế nào để truyền đạt các Định luật Thứ Nhất và Thứ Hai cách hiệu quả.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu