Xem
Giới Thiệu Bốn Định Luật Thuộc Linh

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là giới thiệu tài liệu Bốn Định Luật Thuộc Linh như một phương pháp để truyền bá Phúc Âm, và lý do tại sao một người muốn sử dụng phương pháp này.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu