Xem
Làm Những Quyết Định Cho Cuộc Đời

Tóm tắt

Để kiểm nghiệm sức mạnh của các sự lựa chọn và khám phá ra rằng có thể sẽ có những hậu quả tiêu cực do kết quả của các sự lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu