Xem
Đức Chúa Trời Là Ai? Ngài Như Thế Nào?

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là để có được sự hiểu biết Kinh Thánh về Đức Chúa Trời là Ai, và các thuộc tánh của Ngài được trao cho chúng ta trong Kinh Thánh.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu