Xem
Làm Sao Tôi Biết Chắc Mình Được Cứu?

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là để có được sự hiểu biết về bảo đảm của sự cứu rỗi. Sự bảo đảm này dành cho mỗi tín nhân Đấng Christ và cho những người mà họ chia sẻ Phúc Âm hoặc môn đệ hóa.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu