Jesus Film

Manahɛn vlɛ ɖo ogbɛ Jezu tɔn ji sin wema Luka tɔn mɛ e yé tinmɛ ɖo gbe e hungan fɔtɔn kanweko mɛ, sin oxwh́ě gban atɔ́n nukún dokpo. Yɛwúnwún e yé kpɔn xú bi ɖo gbɛ ɔ mɛ.