പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവർക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ

എയ്ഡ്‌സ് ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാകും?