ਬੇਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਡ੍ਸ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਂਵੇ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੋਈ ਕਿਂਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?