आशाबिहिनहरुको लागि आशा

एक जना एडस लागेको संकर्मित व्यक्ति आफ्नो म्रित्यु पछि स्वर्गमा कसरी जानेछ ? कसरी कोहि व्यक्ति शैतानको बन्धनवाट छुटकारा हुनेछ ?