ಹತಾಶರಿಗೆ ಭರವಸೆ

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು?