នេះជាក្តីសង្ឃឹម សម្រាប់អ្នកអស់សង្ឃឹម

តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានAIDS អាចចូលទៅឯនគរស្ថានសួគ៌បានបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្លាប់ពីផែនដីនេះទៅ? តើធ្វើដូម្ដេចដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់អាចមានសេរីភាពរួចពីចំណងទាសភាពនៃអារក្សសាតាំងបាន?

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីTWR៣៦០

បាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវការ