බලාපොරොත්තු රහිත අයට බලාපොරොත්තුව

කොරොන වයිරස් ඇති අය මිය ගිය පසු ස්වර්ගයට යන්නේ කෙසේද? සාතන්ගේ වහල්භාවයෙන් යමෙකු නිදහස් වන්නේ කෙසේද?