LIKE BƆ BE NGA BE LAA WIE BƆ BE KWLA FA BE WLA GUA SU’N

Ɔ fata kɛ a srɛ Nyanmiɛn kpa fa sɔ klolɛ bɔ Ɔ fa kloli wɔ nu, nan wa’si kɛ a le anannganman nguan.