Pag-asa Para sa Walang Pag-asa

Papaano makatutungo sa Langit ang sino mang may sakit na AIDS makatapos silang mamatay? Papaano maging malaya ang sino man mula sa gapos ni Satanas?

Mag-sign up ng Email

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Salamat sa inyong pag-sign up upang makatanggap ng mga update mula sa TWR360.

Ang kailangang impormasyon ay nawawala