మత్తయి సువార్త గ్రంథం గురించిన ఈ లేఖన పఠన వీడియో ఈ గ్రంథం యొక్క సాహితీ నిర్మాణం, దాని ఆలోచన సరణిని వెల్లడి చేస్తుంది. యేసు దేవుని పరలోక రాజ్యాన్ని ఈ భూమి మీదికి తెచ్చాడు. తన శిష్యులకు తన మరణం, పునరుత్థానం ద్వారా ఒక నూతన జీవితానికి పిలుపునిచ్చాడు. మొదటి భాగంలో మొదటి 13 అధ్యాయాలు, రెండవ భాగంలో 14 నుండి 28 అధ్యాయాలను వివరించారు. The overview video on the Gospel of Matthew breaks down the literary design of the book and its flow of thought. In Matthew's Gospel, Jesus brings God’s heavenly kingdom to earth and invites his disciples into a new way of life through his death and resurrection. Part 2 covers chapters 14-28. Copyright by the Bible Project Telugu localization by Equippers #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు