IBYIRINGIRO ku BATABIFITE

Kwakira urukundo rw’Imana, no kwizera ko ufite ubugingo buhoraho, ugomba gusenga Imana mu mutima wawe. Ibyo wateguriwe by’iteka bizashingira ku isengesho ryawe rivuye ku mutima ryakira urukundo rw’Imana ruhebuje.