బైబిల్లో చెడును సూచించడానికి వాడిన అతి సాధారణ పదం “పాపం”. అయితే నిజానికి దాని అర్ధం ఏమిటి? ఈ వ్యతిరేకార్థ పదాలను పరిచయం చేసే ఈ వీడియోలో ఈ బైబిల్ పదానికి మూలమైన “నైతిక వైఫల్యం” అనే భావనను పరిశీలిస్తాం. మానవుని దుస్థితి యొక్క వాస్తవికమైన వర్ణనను తెలుసుకోడానికి సిద్ధపడండి. The word “sin” is one of the most common bad words in the Bible, but what does it really mean? In this video, we’ll explore the concept of “moral failure” that underlies this important biblical word. Get ready to discover a profound and realistic portrait of the human condition. Original Content and Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడియోలు

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు