பவுல் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் சுற்றிப் பயணம் செய்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவைப் பற்றி பிரசங்கிப்பது என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? ஒவ்வொரு பட்டணமாகச் சென்று புதிய இயேசுவின் சமுதாயத்தை உருவாக்கும்படியாக அவரைத் தூண்டி அனுப்பியது என்ன? அவரது செய்திக்கு மக்கள் எப்படி பதிலளித்தார்கள்? அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் மூன்றாம் பகுதியில் நாம் இவற்றையும் இன்னும் சிலவற்றையும் பார்க்கவிருக்கிறோம். #BibleProject #வேதாகமவீடியோக்கள் #அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள்

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை