ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23 ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA