પ્રેરિતોનાં કૃત્યો ૮-૧૨ વિશેનો અમારો વિડીયો જણાવે છે કે કેવી રીતે ઈશ્વરના આત્માએ ઈસુના શિષ્યોને, યરૂશાલેમમાં મસીહને માનનારા નાના યહૂદી સમુદાયમાંથી બધા દેશમાં ઝડપથી ફેલાઈ જનાર બહુ-વંશીય ચળવળમા પરિવર્તિત કર્યા. #BibleProject #બાઈબલવિડીયો #કૃત્યો વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે