ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA