ਸਾਡੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA