ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਵਚਨਦਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA