ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 1ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ 1ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India