ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ l ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA