ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರದ ಹರಿವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸುವಾರ್ತೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮರ್ಪಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಏಕೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. #BibleProject #ಸತ್ಯವೇದ #ಎಫೆಸದವರಿಗೆ Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Kannada Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India