దయాదాక్షిణ్యం అనేది ఒక లోతైన భావోద్రేకపూరితమైన పదం. ఒక తండ్రి/తల్లికి తమ పిల్లలతో ఉన్న బలమైన బంధం గురించి వివరిస్తుంది. ఈ వీడియోలో హెబ్రీ భాషలో అతి శ్రేష్టమైన ఈ పదం గురించి తెలుసుకుంటాం. నిర్గమ 34:6-7 లో దేవుడు తనను తాను వర్ణించుకున్న మాటల్లో ఇది మొదటిది. లేఖనమంతటిలో దేవుడు తనను ఒక దయాదాక్షిణ్యం గల తండ్రి/తల్లి గా వర్ణించబడ్డాడు. ఆయన దయ యేసు వ్యక్తిత్వంలో మూర్తీభవించింది. #BIbleProject #TeluguBibleVideos #దయాదాక్షిణ్యములు

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

తెలుగులో TWR360 కంటెంట్‌పై ఇమెయిల్ అప్‌డేట్‌లను స్వీకరించండి.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు