Toñe’ë ijehekuéra

Upémarö, ko’ápe oï moköi mbo’epy tuicháva. Maymáva ta’ängakuéra kuimba’ekuéra ha kuñanguéra ojeroviaha ndaha’éi mba’eve, ndikatúi oñe’ë, nohendúi, ha ndikatúi ojapo mba’eve, ha’ekuéra ndoguerekói pu’aka. Ñandejára rembipota oikóta katuete. Upe marandu porä reruha Ñandejára oiporavova’ekue. Ha’e niko Jesucristo. Chupe añoite ñahenduva’erä. Hese añoite jajeroviava’erä.