You are viewing Maasai. See content in Swahili.
ETIJINGA TE NKOINGONO

Kejaa sii yie naaji tenidol olchani onyori tiatua olpurkel netoito ilkulikae pooki?