ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1-12 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA