IBIKUBIYE MU NYIGISHO YO KU MUSOZI MATAYO 5, 6 NA 7.