ਰੋਮੀਆਂ 5-16 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰੋਮੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA